Menu

GIỚI THIỆU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH - HỘI NGHỊ KHOA HỌC TUỔI TRẺ NGÀNH Y TẾ 2021

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; phát huy vai trò xung kích cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 với 2 phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ là “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” cùng 10 chương trình, đề án lớn đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012 - 2017 thông qua.

Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ các trường đại học, cao đẳng Y Dược Việt Nam là sự kiện do Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì và được các trường Đại học, Cao đẳng ngành Y Dược đăng cai tổ chức định kỳ 02 năm/lần vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5). Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX được tổ chức vào năm 2021. Với chủ trương mở rộng phạm vi và quy mô tổ chức, Hội nghị lần này sẽ có sự tham gia của trường đào tạo Y Dược, các bệnh viện và các Viện nghiên cứu y khoa. Dự kiến quy mô đại biểu, số lượng đơn vị, số công trình khoa học tham gia báo cáo sẽ tăng gấp 2-3 lần so với các hội nghị trước đây.

Cùng đóng vai trò phối hợp tổ chức Hội nghị  Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX với Bộ Y tế, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có nhiệm vụ:

  • Chuẩn bị tổng thể các chương trình văn nghệ khai mạc, tổng kết Hội nghị.
  • Chuẩn bị tài liệu và các điều kiện đảm bảo cho Họp giới thiệu với báo chí về Hội nghị.
  • Chịu trách nhiệm tổ chức Triển lãm; tham mưu thành lập Ban Giám khảo chấm Triển lãm.
  • Phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức xây dựng cơ cấu khen thưởng và tham mưu với Bộ Y tế tặng bằng khen; chuẩn bị công tác trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ.
  • In cờ truyền thống Hội nghị và làm cờ lưu niệm trao tặng các đơn vị tham gia Hội nghị.
  • Phối hợp với Bộ Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và các đơn vị đăng ký tham gia Hội nghị để tuyên truyền, quảng bá Hội nghị trên các phương tiện truyền thông đại chúng, báo đài, trang thông tin điện tử và mạng xã hội…
  • Phối hợp, hỗ trợ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức xuyên suốt quá trình chuẩn bị tổ chức Hội nghị.
  • Hỗ trợ vận động tài trợ cho Hội nghị.
  • Trang trí tổng thể khu vực diễn ra các nội dung của Hội nghị.
  •  

NGUỒN: ĐOÀN THANH NIÊN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

 

Up top